Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Přidat pojem


Nemáte na mysli:

autopůst

biblická jména

bílý talár

blahoslavenství

Boží soud

breviář (brevíř)

Bůh

celocírkevní kantor

celocírkevní odbor mládeže

celocírkevní porada mládeže

České vyznání

charisma (resp. charismata)

charismati -k/-čka/-smus

chléb vezdejší

chválící skupinka

cingulum

církevní kázeň (disciplina)

církevní řády

církevní rok

církevní středisko

Církevní zřízení

Coena (hnutí)

čtené Bohoslužby

čtení

dar jazyků (glosolálie)

dary Ducha svatého (7 darů)

dědičný hřích (peccatum originale)

dějeprava (biblická)

diakon

diakonie

diakonka („evangelická jeptiška“)

dispenz

Dobrý pastýř (Bible)

Dodatek (Zpěvníku ČCE)

dogma

dorost

druhé čtení

Duch svatý

duchovní obnova

Dům Boží

duše

ekuména, ekumenismus

Ekumenická rada církví

epištola (biblické čtení)

Evangelická akademie

Evangelická teologická fakulta

evangelický kalendář

evangeličtí reemigranti

evangelikál (-ka, -ní)

Evangelikální aliance

Evangelium

evangelizace

Evangnet

farářská lavice

farářská rodina / farářský rod

felon

frater

fundamentalismus, fundamentál

fune(b)rál (evangelický)

generální sněm (ČCE)

Gloria (in excelsis – hymnus)

haleluja

hereze / blud

Hesla (Jednoty bratrské)

hlásat

hlavní dar lásky

Hod Beránka

Hosana („Hopsana“)

Hosana (in excelsis – hymnus)

Hospodin (vlastní jméno Boží)

hřích

Hromnice (svátek)

husit-a/-ka/-ský/-ství

hymnologický odbor

ikona

Immanuel

inkarnace

introit

Jabok

jáhniát

Jak Vosolbrčko cestoval

Jan Hus

Jean Calvin

Jeden svět (obchůdek)

kadidelnice

kadidlo

kadidlo

kadidlo

kalvínský (resp. kalvinistický)

kantor

kantor (-ka)

kaplan

katechet-a/ka

katecheze

katechismus

katechismus

katolík

kázání

Kázání na hoře (Bible)

kazatelská stanice

kazetel (-ka)

klekání

klekátko

kolekta

kolumbárium

koncil

konfirmační verš

konsenior (-ka)

konvent

konventuál

konverze, konvertit -a/-ka

korporál

kostelní kasička

kostelní píseň

Kostnická jednota

Kostnické jiskry („Kostry“)

křest

křest

křesťan, bohoslužba, milost, konfirmace, ordinace, všeobecné kněžství…

Křesťanská revue („Réva“)

krhavé oči

křížlice

křižovat (se)

křtitelnice

Kruchta

kruchta

kruchta

kůr

kurz

kurz

Kyrie (elison)

Láska

lekcionář

Leuenberská konkordie

Leuenberské společenství

liberál, liberální křesťan

lidová církev

liturgie

Logos (hnutí)

luterský (resp. luteránský)

mamon(a)

marnotratný

Martin Luther

martinské grémium

Medaile vděčnosti ČCE

mentor

mentor

metropolita

milosrdenství

misál

misie

mládež

mládežnické Bohoslužby

modlitebna

Mše (svatá)

myrha

mystagogie

mystika / mystická zbožnost

náboženství (vyučováni)

nakellera

náměstek

nanebevstoupení Páně

nedělní škola („nedělka“)

nešpor(y)

nová orientace

Nový Zákon

Ó, Ježíši / Nejsvětější (luterský introit)

obcovat

Obcovat

obecenství

obecenství

obrácení

ochranovský

oddělení mládeže

odpustek, odpustky

oktáv(a)

oltář

ordinovan-ý/-á prysbyter (-ka)

ornát

ostříhání (Boží)

Otčenáš (modlitba)

pala (měšní kalich)

Pán (gen. Páně)

pašije

pastorační návštěva

pastorační pracovník

pastorálka

pastorálka

pastýř, pást

pastýřská rada

pastýřská rada

pastýřský list

paténa

peklo

pěvecký sbor

pietismus

písmák, písmáctví

pobožnost (úkon i fenomén)

podobenství (biblická)

POEM (poradní odbor)

pokání

pokání

pokání

pontifikální mše

pořad bohoslužeb

poradní odbor

poslání

posvěcení

potulný kazatel

povol(áv)ací listina (vokátor)

povšechný sbor

požehnání

predestinace

predikant (-ka)

presbyter

Presbyter

presbyterně-synodní zřízení

presbyterská lavice

přijímání

přímluvy (modlitba)

probuzení

proprium

prorok, proroctví

protestantismus, protestant

pulpit / kazatelský pultík

purifikatorium

reformace

repartice

responsoriální psalmodie

řetěz synodního seniora

roráty

rozhřešní

sakos

salár (platba)

satan

Sbor

sbormistrovský kurz

sborový dům

sdružení

Sdružení evangelické mládeže

SEM

senior

seniorát (seniorátní sbor)

seniorátní farář mládeže

seniorátní kurátor

seniorátní odbor mládeže

seniorátní prase

Sjezd

Slova ustanovení

služby Boží

smiln- ík/-ice/-it

sousboří

spása

spasení

spiritualita

společenství

spravedlivý

starý rok

Starý Zákon

štóla (k bílému taláru)

studentský farář

stůl Páně

stůl Páně

stůl Páně

Stvořitel, stvoření

superintendencie

superintendent

svátost

svátostina

svátostná pohostinnost

svatých obcování

Svaz českobratrského evangelického duchovenstva

svévolník

synod

synodní rada

syrada

t(h)eolo-g/žka

t(h)eologie

tajemník – farář pro mládež

Te Deum (hymnus)

toleranční

toleranční kostel

tradice

třetí čtení

třicátníci

trojjedinost

tropar

ÚCK

Uktrakvismus

unionovaná církev

vedoucí tajemník ÚCK

velum

Vězeňská duchovenská péče (ekumenická organizace)

vikariát (rozdíl CČSH x ČCE)

vinice Páně

víra

virilní člen

Vítězný ÚNOr

všeliká (mládež)

vycházení

vykoupení

vypůsobit

výroční sborové shromáždění

vytržení

vyznání

vyznání vin

Vyznání víry

vzkříšení / z-mrtvých-vstání

YMCA

základ kázání

Zákon (Boží)

žaltář

zatracení

zázrak

Ženevský žaltář

život věčný

znamení pokoje

Zpověď

způsoby (svátosné)

zvěstovat

Zvonek